Algemene voorwaarden Pano Projectfotografie

Algemene voorwaarden Pano Media en Advies

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Pano Media en Advies

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieding/Overeenkomst:

Iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de opdrachtnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten, beelden of onderwerpen.

Algemene voorwaarden:

De onderhavige standaard voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie opdrachtnemer een offerte uitbrengt; de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

Opdrachtnemer:

De natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Werk:

Het door de opdrachtnemer vervaardigde werk.

1. Algemeen

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

1.2

Afwijkingen van deze voorwaarden, waaronder algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever, zijn alleen bindend wanneer zij niet in strijd zijn met de voorwaarden van de opdrachtnemer en de opdrachtnemer deze voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

1.3

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige bepaling partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer.

2.2

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling of schriftelijk mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de aanbieding als overeengekomen gelden.

2.3

Indien de aanvaarding afwijkt van de inhoud van de aanbieding, komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de opdrachtnemer schriftelijk heeft ingestemd met de afwijking.

2.4

Opdrachtnemer is niet gebonden aan de voor de opdracht gegeven prijs wanneer blijkt dat de opdrachtgever meer werkzaamheden verlangt dan is afgesproken. Er is geen verplichting tot levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.5

De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

2.6

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig aanleveren van de benodigde volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen. Levering van onvolledige, ondeugdelijke en/of onduidelijke gegevens of materialen blijft voor risico van de opdrachtgever.

3.2

De opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie.

3.3

Voordat wordt overgegaan tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, proeven zoals drukproef of revisieproef, of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

4. Duur overeenkomst en termijnen

4.1

Tenzij partijen anders overeen zijn gekomen, eindigt de overeenkomst van rechtswege nadat het werk is geleverd.

4.2

De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet als definitieve termijnen aan te merken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst kan de overeengekomen levertijd overschreden worden. Bij overschrijding van de leveringstermijn is opdrachtgever gehouden de opdrachtnemer schriftelijk te manen spoed te betrachten en een redelijke termijn te verlenen om alsnog het werk te leveren.

4.3

Ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer ontslaat haar van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade. Opdrachtnemer zal ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever; de opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

4.4

Wanneer de werkzaamheden van opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

5.

Wijziging

5.1 Wijziging van de overeenkomst door opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten.

5.2

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van de opdrachtnemer, het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft de opdrachtnemer recht op een aanvullende vergoeding.

5.3

Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en schriftelijk door de opdrachtgever bekend worden gemaakt aan opdrachtnemer. Als dit mondeling gebeurt, is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

6 Annulering

6.1

Annulering van de overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

6.2

Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert binnen 24 uur nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en de opdrachtnemer nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen. In alle andere gevallen heeft de opdrachtnemer recht op de volledige vergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

6.3

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient de opdrachtgever alle in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden. Alles onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving en uit annulering voortvloeiende kosten en/of schade.

6.4

Een overeenkomst waarvoor de opdrachtnemer onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet worden geannuleerd.

7. Auteursrecht en gebruiksrecht

7.1

Het in dit artikel genoemde werk heeft uitsluitend betrekking op door opdrachtnemer vervaardigd oorspronkelijk werk, hetzij tekst of beeld, en niet op werk van derden dat door opdrachtnemer is bewerkt.

7.2

Het auteursrecht op het werk berust uitsluitend bij de opdrachtnemer, ongeacht de herziening van het werk op instructie van de opdrachtgever.

7.3

Indien de overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel wanneer de overeenkomst het exploitatierecht niet nader specificeert, dan verwerft de opdrachtgever door middel van levering van het werk door de opdrachtnemer aan opdrachtgever, het éénmalig niet-exclusieve exploitatierecht op het werk dat beperkt is tot de titel waarvoor het werk is gemaakt. Het genoemde exploitatierecht is beperkt tot het Nederlandse en Vlaamse grondgebied.

7.4

Zowel exclusieve exploitatie als digitale exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 7.3 genoemde exploitatierecht.

7.5

Het is opdrachtgever niet toegestaan het dit in artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

7.6

Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het door opdrachtgever verkregen exploitatierecht en dient uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

7.7

Elk gebruik van het werk dat niet is overeengekomen en niet onder het in artikel 7.3 omschreven exploitatierecht valt, is een inbreuk op het auteursrecht van de opdrachtnemer ten gevolge waarvan de opdrachtgever schadeplichtig is.

7.8

De schadevergoeding die de opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.7 verschuldigd is, bedraagt 300% van de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding en omvat het door de opdrachtnemer geleden inkomensverlies, de door opdrachtgever onrechtmatig gemaakte winst en de toegebrachte immateriële schade. De kosten die de opdrachtnemer moet maken voor juridische bijstand om de schade te verhalen vallen niet onder voornoemd percentage en dienen door opdrachtgever volledig te worden vergoed.

7.9

Opdrachtgever is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het werk de naam van de opdrachtnemer duidelijk te vermelden.

7.10

Voor iedere inbreuk op de aan de opdrachtnemer toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van eenmaal de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.

7.11

Als de opdrachtnemer dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van de opdrachtnemer en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van de opdrachtnemer/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

7.12

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

8. Aansprakelijkheid

8.1

De opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het werk, wanneer de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.

8.2

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.

8.3

De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door derden, bijvoorbeeld productiebedrijven.
8.4

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

8.5

Opdrachtnemer bewaart, gebruikt, bewerkt en verwerkt zaken die haar zijn toevertrouwd door de opdrachtgever met dezelfde zorg als wanneer het om haar eigen zaken gaat. Indien de opdrachtgever dit risico verzekerd wil zien, dient hij daarvoor zelf zorg te dragen.

8.6

Indien de opdrachtgever aan opdrachtnemer materialen heeft verstrekt benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst, vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer van aanspraken van derden m.b.t. eventuele op deze materialen rustende auteursrechten.
8.7

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van aansprakelijkheid voor en de gevolgen van aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde diensten.

8.8

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

8.9

Opdrachtgever is verplicht het werk of de diensten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken. Klachten moeten uiterlijk binnen 8 dagen na levering van het werk of de diensten schriftelijk aan opdrachtnemer worden gemeld. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na levering van het werk of de diensten schriftelijk aan opdrachtnemer worden gemeld. Bij het uitblijven van een dergelijke melding, wordt opdrachtgever geacht met het werk akkoord te zijn. Opdrachtnemer verplicht zich de gemelde fouten en/of gebreken naar redelijkheid zo spoedig mogelijk op te lossen.

8.10

Aan het in behandeling nemen van een klacht kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Opdrachtnemer is, nadat een klacht gegrond is bevonden, steeds gerechtigd de betreffende dienst te vervangen.

8.11

Klachten geven de opdrachtgever nimmer enig recht betaling van de overeengekomen prijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

9. Honorarium en bijkomende kosten

9.1

Prijsopgaven zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief btw.

9.2

Indien de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht kosten moet maken die niet onder de normale overheadkosten vallen, zoals reis-, administratie- of transportkosten, dan dient de opdrachtgever deze te betalen naast het overeengekomen honorarium.
9.3

Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

10. Facturering en betaling

10.1

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeld.

10.2

Facturering kan geschieden vanaf het tot stand komen van de overeenkomst.

10.3

Indien opdrachtgever het werk niet exploiteert, ontslaat dit opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.

10.4

Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.

10.5

Alle leveringen voortvloeiende uit de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht vinden plaats voor de ontbindende voorwaarde van betaling.

10.6

Indien de opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder nadere kennisgeving zijn verplichtingen op te schorten onverminderd de overige bevoegdheden van de opdrachtnemer voortvloeiend uit de wet en deze algemene voorwaarden.

10.7

Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn zoals omschreven in dit artikel.

10.8

Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

10.9

Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de vorderingen van de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

11. Rechts- en forumkeuze

11.1

Op deze algemene voorwaarden, op alle overeenkomsten die opdrachtnemer sluit met de opdrachtgever, de totstandkoming daarvan en voorts alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is het Nederlands recht van toepassing.

11.2

Ten aanzien van geschillen voortvloeiende uit de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend de Rechtbank Arnhem bevoegd.